پکیج VIP
تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست + شخصیت

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پکیج تناسب اندام
تغذیه و سلامتی + ورزش
.

۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی
.

 ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی
.

 ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
.

شخصیت شناسی

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

.

تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست

۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان

تغذیه و سلامتی + پوست
.

 ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
.

تغذیه+ ورزش +
پوست + آلزایمر
 +

 ۸,۸۳۱,۰۰۰ تومان


تغذیه و سلامتی + پوست + آلزایمر


۶,۳۸۵,۵۰۰ تومان


تغذیه و سلامتی + ورزش + آلزایمر
.

۶,۰۸۵,۵۰۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی+ آلزایمر
.

 ۴,۳۵۱,۰۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی + آلزایمر
.

 ۴,۳۵۱,۰۰۰ تومان
.


پنل سرطان پستان


۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان


پکیج Premium


۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

پیشگیری از بیماری‌های قلبی


۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان