پکیج VIP
تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست + شخصیت

6,990,000 تومان

پکیج تناسب اندام
تغذیه و سلامتی + ورزش
.

3,190,000 تومان

.
تغذیه و سلامتی
.

 1,990,000 تومان
.

.
پوست و زیبایی
.

 1,990,000 تومان
.

شخصیت شناسی

2,190,000 تومان

.

تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست

5,099,000 تومان

تغذیه و سلامتی + پوست
.

 3,590,000 تومان
.

تغذیه+ ورزش +
پوست + آلزایمر
 +

 5,990,000 تومان


تغذیه و سلامتی + پوست + آلزایمر


4,816,000 تومان


تغذیه و سلامتی + ورزش + آلزایمر
.

4,416,000 تومان

.
تغذیه و سلامتی+ آلزایمر
.

 3,116,000 تومان
.

.
پوست و زیبایی + آلزایمر
.

 3,116,000 تومان
.