پکیج VIP
تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست + شخصیت

۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج تناسب اندام
تغذیه و سلامتی + ورزش
.

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی
.

 ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی
.

 ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
.

شخصیت شناسی

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

.

تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست

۵,۰۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و سلامتی + پوست
.

 ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.

تغذیه+ ورزش +
پوست + آلزایمر
 +

 ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان


تغذیه و سلامتی + پوست + آلزایمر


۴,۸۱۶,۰۰۰ تومان


تغذیه و سلامتی + ورزش + آلزایمر
.

۴,۴۱۶,۰۰۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی+ آلزایمر
.

 ۳,۱۱۶,۰۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی + آلزایمر
.

 ۳,۱۱۶,۰۰۰ تومان
.