فعالیت های روزانه

🚲

دوچرخه

🏃

دویدن

🕺

رقصیدن

🚶

پیاده روی

🏈

ورزش

🌲

باغبانی

💪

تناسب اندام

🍳

کارهای منزل

💬

متفرقه


دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!

دقیقه
کیلوگرم

کالری مصرفی شما (حدودا)

 


دوباره محاسبه کن


لطفا توجه داشته باشید که نتایج این محاسبه‌گر به صورت حدودی می‌باشد و صرفا در حد یک راهنما قابل استفاده است. انرژی مصرفی شما در واقع به عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت و ... مرتبط است. اگر سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد جهت مشاوره به ما پیام دهید.

جهت مشاوره به ما پیام دهید!