بررسی نیاز به ویتامینB، بر اساس ژنتیک شما

  ژن مورد بررسی در این قسمت که نیاز بدن را به ویتامین B مشخص می‌کند، از بحث بر انگیزترین ژن ها به حساب می آید: MTHFR. این ژن آنزیمی با نام عجیب غریب Methlene tetrahydrofolate reductase را می‌سازد. این آنزیم قسمتی از یک مسیر شیمیایی پیچیده با عنوان چرخه‌ی متیل است که نقش مهمی […]