پرسشنامه تست قلب و عروق

سابقه کدام بیماری قلبی را دارید؟(ضروری)
کدام‌یک از وضعیت‌های زیر را دارا هستید؟(ضروری)
سابقه کدام بیماری قلبی در خانواده نزدیک شما وجود دارد؟(ضروری)