آزمایش DNA تغذیه و پاسخ ۵ سوال

آزمایش DNA تغذیه و پاسخ ۵ سوال

5 سوال مهم که با آزمایش DNA تغذیه به پاسخی برای آنها خواهید رسید! مدت مطالعه: 4 دقیقه! ویژگی های ژنتیکی مانند سوئیچ هایی هستند که انتخاب شیوه زندگی و محیط شما آنها را در جهت مثبت یا منفی روشن و خاموش می کند. اما چگونه می توانید بدون نگاه کردن به داخل بدن خود بدانید چه...