زیاد عرق می کنید؟ این مطلب را بخوانید و آن را کنترل کنید

زیاد عرق می کنید؟ این مطلب را بخوانید و آن را کنترل کنید

درطول ورزش، میزان عرق کردن شما بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. حتی وقتی که با دوستتان تمرین مشابهی انجام می‌دهید، میزان عرق کردن‌ تان ممکن است با او متفاوت باشد. میزان تعریق شما، شاید به جنسیت و سابقه‌ی خانوادگی‌تان بستگی داشته باشد. اما عوامل دیگری مانند شدت ورزش و آب و...