ژنتیک می تواند تعیین کند که چه رژیم غذایی برای شما مناسب است؟

ژنتیک می تواند تعیین کند که چه رژیم غذایی برای شما مناسب است؟

حتما تابحال با داستان های موفقیت در رژیم غذایی دوستان خودتان به وجد آمده اید. و تصمیم گرفته اید که آن رژیم را امتحان کنید. اما بعد از تحمل چند روزه گرسنگی و کنترل شدید خودتان متوجه شده اید که فقط آب بدن تان را از دست داده اید نه چیزی بیشتر. دقیق تر ببینیم نحوه...